Nyereményjáték szabályzat - Telephelyi Cosori Nyereményjátékhoz

Nyereményjáték szabályzat - Telephelyi Cosori Nyereményjátékhoz

BA-HA-MA’S NYEREMÉNYJÁTÉK

NYEREMÉNYSZABÁLYZAT

 

A nyereményjáték elnevezése/mottója: „Februárban forrólevegős sütőt nyerhetsz velünk!”

A nyereményjáték időtartama: 2023.február 01 - 2023.február.28

A nyereményjáték szervezője: BA-HA-MA’S Kft. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) továbbiakban: „Szervező” vagy „BA-HA-MA’S Kft.”

Nyeremények: A nyereményjátékban résztvevők között az alábbi Nyeremény kerül kisorsolásra:

1 db Cosori 5,5l Premium Forrólevegős Sütő

 

A JÁTÉK MENETE

1.A játékban való részvétel feltétele, a jelentkezés menete: 

1.1.A nyereményjátékban részt vesz az a nem kizárt személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt nettó 30 000 Ft felett vásárol a telephelyi üzletünkben (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.). A nyereményjátékban naponta egyszer kerül be minden, nettó 30 000 Ft feletti számlával rendelkező vásárló, de az érvényességi idő alatt minden újabb napon történő váráslással nő az esély.

1.2.A nyereményjátékban részt vehet minden, a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezővel a jelen Nyereményszabályzat 1.1 pontja szerint meghatározott adásvételi szerződést kötő valamennyi személy (Vásárló). A nyereményjátékban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt és ő nyeri a Nyereményt – a Nyeremény átvételét megtagadja. A nyereményjátékban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

1.3.A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

1.4.A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a megkötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett promócióban részt venni (kizárt személy).

1.5.A nyereményjátékban résztvevő Vásárlók nevét a Szervező elektronikus adatbázisban regisztrálja, részükre sorsjegyet nem bocsát ki. 

1.6.A megrendeléstől történő elállás, vagy bármely, a megrendelést megszüntető jognyilatkozat következménye, hogy a Vásárló a nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Vásárló részére nyeremény már átadásra került, a Szervező a nyereményt visszakövetelheti.

2.A nyereménysorsolás menete:

2.1.A Szervező a nyereményjáték feltételeit teljesítő Vásárlók elérhetőségeit egy Excel táblázatban összesíti és minden egyes névhez (természetes személy vagy jogi személy- cégnév) egy sorszámot párosít. A Szervező az Excel táblázat felhasználásával a http://www.random.org/ oldalon beírásra kerül a résztvevők sorszáma, ezután a True Number Random Generator alkalmazás véletlenszerűen adja ki a nyertes (és a tartaléknyertesek) neveihez rendelt sorszámát. 

2.2.Az 1.1 pontban foglalt feltételek többszöri teljesítése esetében is egy Vásárló csak egy alkalommal vesz részt a sorsolásban

2.3.A nyereménysorsolás nem nyilvánosan történik. A nyereménysorsolás időpontja 2023. március 1 napja 12:00 óra.

2.4.A Nyeremény az alábbiak szerint kerül kisorsolásra:

1.kihúzott sorszám: 1 db egy Cosori 5,5l Premium Forrólevegős Sütő

2.5.A Szervező további három Vásárlót is kisorsol, akik tartaléknyertesnek lesznek. A tartaléknyertes kizárólag akkor jogosult a nyereményre, ha az őt sorban megelőző nyertes vagy tartaléknyertes(ek) nem válik/válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, vagy arra a 3.2 pont szerint nem kerül sor. 

2.6.A Szervező fenntartja jogát a nyereményjáték időtartama alatt a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény felhasználásával, átvételével kapcsolatosan további feltételeket a nyereményről kiküldésre kerülő e-mail tartalmazhat.

3.A nyeremény átadásának módja:

3.1.A nyertest elektronikus levélben (e-mailben), illetve telefonon is kiértesíti a Szervező, amelyben lehetőséget biztosít a nyeremény személyes átvételére a nyertes és a Szervező által kölcsönösen egyeztetett időpontban a Szervező telephelyén. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.) 

3.2.Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 8 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

3.3.A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény átvételének elmaradásával kapcsolatban.

3.4.Ha a nyertes lemond a Nyereményről, a Nyeremény a soron következő tartaléknyertest illeti.

3.5.A nyeremény nem átruházható, a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket a nyertes viseli. A nyeremény pénzre nem váltható.

4.Egyéb rendelkezések:

4.1.A jelen Nyereményszabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

4.2.A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Nyereményszabályzatot közzéteszi.

4.3.A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A nyeremények vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

4.4.A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Vásárlók adatait a https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a sorsolást követő 15 nap. 

Dunakeszi, 2023. 01.30.

BA-HA-MA’S Kft.

Procyon InteliArt Online Marketing
Honlapkészítés: InteliArt Online Marketing Kft.