Nyerjen Cosori 5,5l Premium Forrólevegős Sütőt!

Nyerjen Cosori 5,5l Premium Forrólevegős Sütőt!

A játék menete

1.A játékban való részvétel feltétele, a jelentkezés menete:

1.1.A nyereményjátékban részt vesz az a nem kizárt személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt legalább 20 kg-ot vásárol bármely Passner termékből a BA-HA-MA’S Kft-től.

1.2.A nyereményjátékban részt vehet minden, a nyereményjáték időtartama alatt a Szervezővel a jelen Nyereményszabályzat 1.1 pontja szerint meghatározott adásvételi szerződést kötő valamennyi személy (Vásárló). A nyereményjátékban való részvételről az arra jogosult Vásárló a Szervező elérhetőségeinek bármelyikén (e-mail: rendelés@bahamas.hu, telefon: 06 27/548-150) keresztül lemondhat, vagy –amennyiben nem mondja vissza a részvételt és ő nyeri a Nyereményt – a Nyeremény átvételét megtagadja. A nyereményjátékban való részvétel kötelezettséggel nem jár.

1.3.A nyereményjátékban a BA-HA-MA’S Kft. munkatársai, tulajdonosa, valamint ezen személyek a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (kizárt személy).

1.4.A nyereményjátékban nem vehetnek részt a BA-HA-MA’S Kft.-vel szerződött azon Partnerek munkatársai, akik a megkötött szerződés szerint nem jogosultak bármilyen, a BA-HA-MA’S Kft által szervezett promócióban részt venni (kizárt személy).

1.5.A nyereményjátékban résztvevő Vásárlók nevét a Szervező elektronikus adatbázisban regisztrálja, részükre sorsjegyet nem bocsát ki.

1.6.A megrendeléstől történő elállás, vagy bármely, a megrendelést megszüntető jognyilatkozat következménye, hogy a Vásárló a nyereményjátékban való részvételből kizárásra kerül. Abban az esetben, ha a Vásárló részére nyeremény már átadásra került, a Szervező a nyereményt visszakövetelheti.

2.A nyereménysorsolás menete:

2.1.A Szervező a nyereményjáték feltételeit teljesítő Vásárlók elérhetőségeit egy Excel táblázatban összesíti és minden egyes névhez (természetes személy vagy jogi személy- cégnév) egy sorszámot párosít. A Szervező az Excel táblázat felhasználásával a http://www.random.org/ oldalon beírásra kerül a résztvevők sorszáma, ezután a True Number Random Generator alkalmazás véletlenszerűen adja ki a nyertes (és a tartaléknyertesek) neveihez rendelt sorszámát.

2.2.Az 1.1 pontban foglalt feltételek többszöri teljesítése esetében is egy Vásárló csak egy alkalommal vesz részt a sorsolásban

2.3.A nyereménysorsolás nem nyilvánosan történik. A nyereménysorsolás időpontja 2022. június 20 napja 10:00 óra.

2.4.A Nyeremény az alábbiak szerint kerül kisorsolásra:

1.kihúzott sorszám: 1 db egy Cosori 5,5l Premium Forrólevegős Sütő: 47 236 Forint + Áfa

2.5.A Szervező további három Vásárlót is kisorsol, akik tartaléknyertesnek lesznek. A tartaléknyertes kizárólag akkor jogosult a nyereményre, ha az őt sorban megelőző nyertes vagy tartaléknyertes(ek) nem válik/válnak jogosulttá a nyeremény átvételére, vagy arra a 3.2 pont szerint nem kerül sor.

2.6.A Szervező fenntartja jogát a nyereményjáték időtartama alatt a nyeremény tárgyának megváltoztatására. A nyeremény felhasználásával, átvételével kapcsolatosan további feltételeket a nyereményről kiküldésre kerülő e-mail tartalmazhat.

3.A nyeremény átadásának módja:

3.1.A nyertest elektronikus levélben (e-mailben), illetve telefonon is kiértesíti a Szervező, amelyben lehetőséget biztosít a nyeremény személyes átvételére a nyertes és a Szervező által kölcsönösen egyeztetett időpontban a Szervező telephelyén. (2120 Dunakeszi, Pallag utca 55.)

3.2.Ha a nyertes bármely okból nem elérhető, továbbá, ha a megkeresésre nem reagál az értesítéstől számított 8 napon belül, vagy bármely okból nem veszi át a nyereményét az egyeztetett helyen, az egyeztetett időpontban, a továbbiakban nem jogosult a nyeremény átvételére, kártérítési igénnyel sem élhet.

3.3.A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény átvételének elmaradásával kapcsolatban.

3.4.Ha a nyertes lemond a Nyereményről, a Nyeremény a soron következő tartaléknyertest illeti.

3.5.A nyeremény nem átruházható, a nyeremény átvételével kapcsolatos költségeket a nyertes viseli. A nyeremény pénzre nem váltható.

4.Egyéb rendelkezések:

4.1.A jelen Nyereményszabályzatban foglalt nyereményjáték nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (”Szjtv.”) 23. § (1) bekezdése szerinti ajándéksorsolásnak, amelyre tekintettel a nyereményjáték vonatkozásában az Szjtv. rendelkezései nem alkalmazandóak.

4.2.A Szervező a nyereményjátékot bármikor megszüntetheti, felfüggesztheti vagy annak feltételeit módosíthatja, amely esetben a Vásárló a Szervezővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A nyereményjáték feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a Szervező a módosított Nyereményszabályzatot közzéteszi.

4.3.A Szervező a Vásárló által megadott adatok helyességéért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyereményjáték során mind akár Szervező, akár a Vásárló oldalán esetlegesen fellépő bármilyen technikai probléma miatt felelősséget nem vállal. A nyeremények vonatkozásában a Szervezőt kellékszavatosság vagy más felelősség nem terheli.

4.4.A Szervező a nyereményjátékban résztvevő Vásárlók adatait a https://www.bahamas.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt feltételeknek megfelelően kezeli. A személyes adatok kezelésének a jogalapja a Vevő önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A kezelt személyes adatok köre: név (jogi személy Vásárló esetében kapcsolattartó személy neve), telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a sorsolást követő 15 nap.

Dunakeszi, 2022. 04. 05.
BA-HA-MA’S Kft.

Procyon InteliArt Online Marketing
Honlapkészítés: InteliArt Online Marketing Kft.